telefon: +48 783 170 155
Dołącz do nas:
arcana pracownia plastyczna

Kim jesteśmy

Chcesz dołączyć do nas, nie zastanawiaj się długo.

O nas

Arcana Pracownia Plastyczna została założona w 2010 roku. Choć sama nazwa kojarzyć się może tylko z jednym kierunkiem sztuki to prowadzimy działalność w dwóch kluczowych dla nas kierunkach edukacji artystycznej: w zakresie tradycyjnego rzemiosła artystycznego i współczesnej edukacji artystycznej związanej z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów. Mamy bardzo duże ambicje i stawiamy przed sobą konkretne cele, które realizujemy wbrew jakimkolwiek problemom. W roku 2013 rozszerzyliśmy swoją działalność dzięki pozyskaniu funduszy europejskich i otworzyliśmy Pracownię Projektowania Graficznego wyposażoną w najnowocześniejsze stanowiska komputerowe i oprogramowanie. Od 2014 roku jesteśmy wpisani na listę placówek oświatowych prowadzoną przez Urząd Miasta Torunia i nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Stało to się kluczowym momentem w naszej historii, możemy teraz wystawiać zaświadczenia i dyplomy ukończenia naszych lekcji i kursów na drukach według wzorów Ministerstwa Edukacji Narodowej które są honorowane przez wszystkich przedsiębiorców na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej.

Mamy pełną świadomość rzeczywistości w której żyjemy, dlatego stawiamy na nowoczesne rozwiązania edukacyjne, gdzie kładzie się duży nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy. Współpracujemy z wieloma firmami reklamowymi i instytucjami. A nasi uczniowie z pracowni projektowania graficznego mają możliwość w trakcie zajęć uczestniczyć w tworzeniu prawdziwych kampanii reklamowych. To daje im możliwość nie tylko wzbogacenia swojej wiedzy o praktyczne doświadczenia, ale także budowania swojego portfolio dzięki któremu szybko rozwijają swoją karierę w branży kreatywnej.


W naszej pracowni łączymy tradycję z nowoczesnością, dlatego jesteśmy jedyną taką placówką prywatną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy z tradycyjnego rzemiosła artystycznego, jak i nowoczesnych sztuk multimedialnych. Na współczesnym kreatywnym rynku nadal, pomimo wysoko rozwiniętej technologii, bardzo ceni się ludzi, którzy mają wysoko rozwinięte zdolności manualne. Z tego powodu właśnie program niektórych zajęć jest połączeniem dwóch pracowni, Pracowni Rysunku i Malarstwa oraz Pracowni Projektowania Graficznego.

Wizja

Jesteśmy i chcemy być nadal cenioną firmą w branży edukacyjnej budowaną dzięki wielkiej pasji i zaangażowaniu nauczycieli. Jesteśmy dumni z własnych osiągnięć i wiedzy na której budujemy naszą przyszłość. Tworzymy unikalne programy edukacyjne. Nigdy nie spoczywamy na laurach. Naszym codziennym wyzwaniem jest tworzenie takich lekcji, kursów i warsztatów, by nasi uczniowie osiągali po nich sukcesy zawodowe. Jesteśmy polską firmą, która dzięki swoim sukcesom w branży edukacyjnej i kreatywnej, chce współtworzyć rozwój Polski w tych dziedzinach.

Misja

Dzięki pasji nauczycieli będziemy dbać i rozwijać talenty naszych uczniów odkrywając przed nimi tajniki sztuki i grafiki komputerowej. Uwielbiamy to co robimy i pragniemy, aby uczniowie doceniali to co robią w takim samym stopniu. Jesteśmy zaufanym partnerem naszych Klientów i wspólnie z nimi pomagamy likwidować bezrobocie w naszym kraju. Nasi pracownicy to pasjonaci, dają z siebie wszystko! Słuchamy naszych uczniów i przewidujemy ich potrzeby. Naszym uczniom dostarczamy tylko najlepsze program edukacyjny. Z determinacją i odpowiedzialnie doprowadzamy każde zadanie do końca.

Statut Placówki oświatowej

Nazwa, typ placówki i organ prowadzący

§1

Placówka nosi nazwę: Niepubliczna Placówka Ośiwiatowa Arcana Pracownia Plastyczna i w dalszej części Statutu zwana jest „Placówką”.

§2

Siedziba Placówki znajduje się w Toruniu w siedzibie organu prowadzącego.

§3

Placówka prowadzi lekcje i kursy w formach pozaszkolnych.

§4

Podstawę prawną działania Placówki stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

§5

Organem prowadzącym Placówkę jest osoba fizyczna Jurand Pawłowski wpisana do ewidencji firm i przedsiębiorstw prowadzonych na terenie miasta Toruń.

Cel i zadania placówki

§6

Głównym celem działalności Placówki jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

§7

1. Do szczególnych zadań Placówki należą:
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja multimedialna
 • Doradztwo zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych
 • Edukacja w zakresie tradycyjnego rzemiosła artystycznego
 • Edukacja w zakresie grafiki komputerowej
2. Placówka realizuje swoje zadania poprzez:
 • organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 • stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Organy placówki oraz zakres ich zadań

§8

1. Organem Placówki jest Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący Placówkę.
3. Właściciel placówki może być jednocześnie Dyrektorem Placówki.
4. Dyrektor działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez organ prowadzący.

§9

Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
1. organizacja pracy Placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
2. organizacja kursów oraz innych form kształcenia ustawicznego,
3. rekrutacja kadry pedagogicznej,
4. nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
5. zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
6. prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia,
7. zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych zajęć,
8. kierowanie promocją i reklamą Placówki,
9. kierowanie pracą biura Placówki,
10. dbanie o powierzone mienie,
11. reprezentowanie Placówki na zewnątrz,
12. współpraca z organem prowadzącym.

§10

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego powołuje i odwołuje swoich zastępców.
2. Zakres czynności, obowiązków i kompetencji zastępcy określa Dyrektor Placówki.

Organizacja placówki

§11

Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia.

§12

1. Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdego prowadzonej formy kształcenia ustawicznego.
2. Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy podczas trwania naboru,
3. Ukończenie danej formy kształcenia ustawicznego upoważnia Placówkę do wydania zaświadczenia określanego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.
4. Zasady ukończenia danej formy kształcenia określa jej regulamin.

§13

1. Adresatami oferty szkoleniowej Placówki są w szczególności:
 • kadra kierownicza,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach grafik komputerowy,
 • kadra menadżerska,
 • młodzierz,
 • dzieci od 6 roku życia,
 • dorośli,
 • liderzy i animatorzy środowiskowi,
 • pracownicy oświaty,
 • pracownicy agencji reklamowych,
 • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami,

§14

1. Placówka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów.
2. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor Placówki po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ prowadzący.

§15

1. Dyrektor Placówki organizując kształcenie na odległość w regulaminie danej formy kształcenia określa:
 • miejsca prowadzenia kształcenia na odległość;
 • warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;
 • procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników;
 • sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych;
 • w porozumieniu z organem prowadzącym zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników.
2. W zależności od liczby osób, które zgłoszą chęć podjęcia kształcenia na odległość, Placówka może tworzyć terenowe punkty konsultacyjne.
3. Zadania i organizację terenowego punktu konsultacyjnego oraz zakres obowiązków osoby kierującej tym punktem określa dyrektor Placówki.

Prawa i obowiązki pracowników i innych osób odpowiedzialnych za realizację zadań placówki.

§16

W celu realizacji zadań Placówki Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych prac w oparciu o umowy cywilno-prawne.

§17

Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami”. Mogą to być m.in.:
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych,
 • edukatorzy oświaty,
 • metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki,
 • autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych,
 • psychologowie,
 • nauczyciele,
 • specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. DTP, grafika komputerowa itp.
 • i inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

§18

1. Obowiązkiem wykładowcy jest:
 • rzetelne przygotowanie się do zajęć,
 • dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
 • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 • dbanie o dobre imię Placówki,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • ochrona danych osobowych słuchaczy,
 • systematycznie kontrolować miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
 • przestrzegać zapisów statutowych,
 • wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt.
2. Wykładowcy mają prawo do:
 • dostępu do programów nauczanych przedmiotów,
 • swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy,
 • poszanowania godności osobistej.
3. Wykładowca, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą także w innej placówce o podobnym charakterze nie może:
 • prezentować słuchaczom Placówki materiałów dydaktycznych opatrzonych nazwą oraz (i) logo placówki konkurencyjnej,
 • prowadzić rekrutacji z grona słuchaczy Placówki na rzecz placówki konkurencyjnej,
 • prezentować słuchaczom Placówki materiałów reklamowych placówki konkurencyjnej.
4. Zapis ust.3 stosuje się odpowiednio w stosunku do Wykładowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na swój rachunek w podobnym zakresie co działalność Placówki.

§19

1. Kierownikiem danej formy kształcenia jest Dyrektor Placówki lub jego zastępca zwany dalej kierownikiem kursu. Funkcję kierownika danej formy kształcenia Dyrektor Placówki może powierzyć innej osobie z grona kadry szkoleniowej zaangażowanej w realizację danej formy kształcenia.
2. Kierownik kursu
 • jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem danej formy kształcenia,
 • ustala terminarze odbywania zajęć,
 • nadzoruje realizację programu nauczania przez osoby prowadzące zajęcia.

§20

1. Kształceniem na odległość uczestników kierują konsultanci. Do zadań konsultanta należy:
 • udzielanie uczestnikom kształcenia pomocy w realizacji programu nauczania, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • wspomaganie uczestników kształcenia w stosowaniu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych;
 • prowadzenie, w miarę potrzeby, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, w tym udzielanie porad przy użyciu technik komunikacyjnych określonych w programie nauczania danej formy kształcenia;
 • systematyczne sprawdzanie i ocenianie postępów w nauce;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia.
2. Konsultantem może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do prowadzonego kształcenia, umiejętność posługiwania się technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy z uczestnikami kształcenia na odległość.
3. Szczegółowy zakres obowiązków konsultantów określa dyrektor Placówki.

§21

1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Placówki, Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników administracyjno-biurowych lub zlecać tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych.
2. Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Placówki określa dyrektor Placówki.
Prawa i obowiązki uczniów, zasady rekrutacji.

§22

1. Słuchacz ma prawo do:
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy słuchacza,
 • poszanowania godności osobistej,
 • rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej formy kształcenia ustawicznego,
2. Obowiązkiem słuchacza jest:
 • stosowanie się do regulaminu danej formy kształcenia,
 • systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie danej formy kształcenia lub umowie.

§23

1. Dyrektor ma prawo skreślić słuchacza w przypadku:
 • spożywania alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • stworzenie zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych, a także namawiania do tego innych osób,
 • agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu, konfliktu z prawem,
 • braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie,
 • nie stosowania się do postanowień regulaminu danej formy kształcenia.
2. W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
3. Słuchacz skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego w terminie 7 dni od dnia otrzymani informacji o skreśleniu. Organ prowadzący w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania ma obowiązek podtrzymać w mocy lub anulować decyzję Dyrektora placówki.

§24

Zasady rekrutacji oraz warunki zaliczenia określa Dyrektor indywidualnie dla każdej formy kształcenia z uwzględnieniem obowiązującego prawa, warunków określonych przez programy nauczania i planu finansowego danej formy kształcenia.

Zmiany w statucie oraz zamknięcie Placówki.

§25

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

§26

Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego.
Toruń, dnia 25.07.2014r.
Organ prowadzący:
Dyrektor placówki
mgr. Jurand Pawłowski

Poznaj nasz zespół

Miachał Kędzia

mgr inż. ARCHITEKT IARP

Absolwent WBiA Politechniki Szczecińskiej, laureata wielu prestiżowych nagród, więcej o Panu Michale przeczytacie na stronie jego biura architektonicznego imakearchitecture.pl


Radosław Klimas

Informatyk, programista, matematyk

Absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Toruńskim Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Toruński blogger i informatyk z pasją do kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych i matematycznych. Przekaże Wam swoje cenne wieloletnie doświadczenie z podstaw programowania w języku Scratch, tworzenia stron internetowych w Wordpressie i zarządzania nimi, genialnych prezentacji szkolnych i biznesowych, praktycznych umiejętności matematycznych na poziomie gimnazjalnym i maturalnym.


Jurand Pawłowski

Grafik komputerowy, Artysta plastyk, Menadżer

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Twórca komiksów i ilustracji do wielu wydawnictw. Współtwórca wielu znanych i lubianych kampani reklamowych, między innymi kampani wódek lubelskich nagrodzonej srebną statuetką Effie 2013. Pasjonat malarstwa olejnego i miłośnik sztuk pięknych. Założyciel Pracowni Plastycznej Arcana.


Matylda Mazur

Projektantka Yoyo-design

YOYO DESIGN to studio graficzne i sklep designerski w jednym. Powstało w 2011 roku z inicjatywy Matyldy Mazur ( https://www.behance.net/matylda_mazur ) - projektantki, graficzki, ilustratorki, animatorki 2d, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, która od wielu lat zbierała siły i doświadczenie w branży graficznej realizując różnorodne projekty jako freelancerka.


Magdalna Hamera

Menadżer

absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobyte w organizacjach pozarządowych, dwukrotna stypendystka programu Erasmus ( studia antropologiczne na Stockholm University w Szwecji, praktyka w Instytucie sztuki i kultury japońskiej w Norwich w Anglii). Założycielka fundacji Magazyn Zmian. Na co dzień koordynuje projekty kulturalne, organizuje eventy i prowadzi autorskie studio zajmujące się projektowaniem graficznym Kompot.

Praca

Gwarantujemy umowę o prace każdej osobie która spełni wszystkie wymagania stawiane podczas rekrutacji łącznie z trzymiesięcznym okresem próbnym. Jesteśmy młodą firmą, która szuka ludzi ambitnych chcących się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Obecnie poszukujemy osoby na następujące stanowiska:

Wykładowcy Grafiki 3D

Grafik 3D

Jeśli interesujesz się najnowszymi technologiami, a twoje prace powalają na kolana wszystkich widzów to możesz dołączyć do nas.


Wymagania:
 • Min. 2 letnie doświadczenie i bogate portfolio własnych projektów
 • Biegła obsługa programów Maya czy AutoCad
 • Zmysł artystyczny
 • Umiejętność pracy w zespole
Ogferujemy:
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w zgranym, energicznym zespole
 • Opiekę medyczną

Aplikuj


Z życia pracowni

Nasza pracownia jest doskonałym miejscem nie tylko do rozwoju naszych uczniów ale także do samorealizacji naszych nauczycieli. Każdy nauczyciel może korzystać z całej infrastruktury pracowni 24 godziny na dobę. Zapewniamy pracę w młodym zespole.


Współpraca

Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami z branży kreatywnej, dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość zdobywania praktyki i doświadczenia już podczas nauki.


Masz ciekawy pomysł, chcesz podjąć z nami współpracę? Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt z pracownią
 • Adres Toruń: ul. Fosa Staromiejska 30/4
  Toruń 87-100
 • Adres Bydgoszcz: ul. Gdańska 123 lok. 2
  Bydgoszcz 85-022
 • Telefon: +48 783 170 155
 • Email: arcana@arcana-pracownia.pl
 • Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 19:00
  Sobota 09:00 - 14:00
  Niedziela Zamknięte
Zapytaj o szczegóły
© 2018. «Arcana Pracownia Plastyczna». Wszystkie prawaz zastrzeżone. Polityka Prywatności i Cookies