telefon: +48 783 170 155
Dołącz do nas:
arcana pracownia plastyczna

Fundusze zewnętrzne

 • Strat
 • Fundusze zewnetrzne

O projekcie

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej poprzez kupno i instalację środków trwałych. Pracownia zostanie uruchomiona w obecnej siedzibie firmy w Toruniu na ul. Szerokiej 7. Planowany jest zakup następujących urządzeń informatycznych:

 • 8 jednostek centralnych,
 • 8 monitorów,
 • 8 tabletów graficznych,
 • 1 tablet LCD,
 • 1 projektor multimedialny,
oraz zakup licencji na oprogramowanie graficzne na osiem stanowisk komputerowych. Wyposażenie stanowisk w planowane urządzenia informatyczne jest przewidziane w taki sposób, aby zaoferować jak najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w ofercie edukacyjnej i projektowej firmy. Pracownia komputerowa ma dostarczyć najobszerniejszej wiedzy potencjalnym uczniom w obszarze najnowszych technologii oraz kreatywnego wykorzystywania ich w przyszłej własnej edukacji oraz pracy zawodowej. Urządzenia informatyczne i oprogramowanie komputerowe wybrane są pod takim kątem, aby zdobyta podczas lekcji wiedza kształtowała sylwetkę profesjonalisty na rynku pracy. Uczniowie pracować będą w grupach 8-osobowych, każdy na osobnym stanowisku komputerowym wyposażonym w niezbędne urządzenia z jakimi mogą spotkać się w przyszłych miejscach pracy zawodowej, czy na uczelniach wyższych. W ramach pracowni komputerowej uruchomione zostaną nowe lekcje: kurs projektowania grafiki 2d i 3d, kurs postprodukcji video, urs edycji video wysokiej jakości, zkolenia w zakresie DTP, kurs tworzenia i projektowania stron WWW, kurs programowania w języku JAVA scripts i ACTION SCRIPTS, lekcje przygotowujące do egzaminów na uczelnie związane z animacją komputerową, czy projektowaniem gier komputerowych.

Zapytanie ofertowe

( dotyczy wyposażenia pracowni komputerowej )

I. ZAMAWIAJĄCY
Jurand Pawłowski ul. szeroka 7, 87-100 Toruń 87-100 NIP: 557-152-78-78, REGON: 340807162,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni komputerowej w 8 stanowisk komputerowych, 1 projektora multimedialnego i 1tabletu LCD wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Centrum Szkoleniowe Arcana”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.
4. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.03.2013 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: arcana@arcana-pracownia.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Toruń 87-100, ul. Szeroka 7, do dnia 10.01.2013 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.01.2013, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Toruń 87-100, Szeroka 7, Oraz na stronie internetowej pod adresem www.arcana-pracownia.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. W przypadku braku możliwości realizacji ww. zamówienia proszę o odpowiedź na adres milowy arcana@arcana-pracownia.pl
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.arcana-pracownia.pl
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia proszę o odpowiedź drogą mailową na adres poczty elektronicznej arcana@arcana-pracownia.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 20%
2 - Parametry zakupywanego sprzętu i oprogramowania 60%
3 - kompleksowość oferty 20%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem arcana-pracownia.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jurand Pawłowski pod numerem telefonu 783170155 oraz adresem email: arcana@arcana-pracownia.pl

Wynik konkursu ofert

Najlepszą ofertę przdstawiła firma Komputronik i ta właśnie firma wyposażyła pracownię plastyczną Arcana w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projekty Centrum Szkoleniowe Arcana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu? Zapytaj

Szybki kontakt z pracownią
 • Adres Toruń: ul. Fosa Staromiejska 30/4
  Toruń 87-100
 • Adres Bydgoszcz: ul. Gdańska 123 lok. 2
  Bydgoszcz 85-022
 • Telefon: +48 783 170 155
 • Email: arcana@arcana-pracownia.pl
 • Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 19:00
  Sobota 09:00 - 14:00
  Niedziela Zamknięte
Zapytaj o szczegóły
© 2018. «Arcana Pracownia Plastyczna». Wszystkie prawaz zastrzeżone. Polityka Prywatności i Cookies